Zakres usług

PRAWO CYWILNE

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności:

 • sprawy z zakresu zobowiązań
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego

Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie pism procesowych tj.: pozwów i wniosków do sądu, środków odwoławczych w postaci: zażaleń i apelacji 
 • reprezentacji Klienta w postępowaniu sądowym
 • reprezentacji Klienta w negocjacjach oraz mediacjach
PRAWO SPADKOWE

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa spadkowego, a w szczególności:

 • pomocy przy sporządzaniu projektów testamentu
 • umów dotyczących spadków
 • przyjęcia i odrzucenia spadku
 • stwierdzenia nabycia spadku z ustawy lub testamentu
 • odpowiedzialności za długi spadkowe
 • działu spadku
 • zachowku
 • uznania za niegodnego i wydziedziczenia
 • zabezpieczenie spadku i spisu z inwentarza

Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • reprezentacji Klienta w postępowaniu sądowym
 • przygotowaniu wniosków do sądu jak i środków odwoławczych
 • przygotowywanie projektów umów
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności:

 • rozwody i separacje (z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie, na zgodny wniosek stron)
 • sprawy alimentacyjne, w szczególności sprawy: o alimenty, o podwyższenie lub obniżenie alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego oraz o zaspakajanie potrzeb rodziny
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
 • podział majątku dorobkowego małżonków
 • sprawy związane z majątkowymi umowami małżeńskimi (intercyzy)
 • sprawy ze stosunku między rodzicami a dziećmi, w szczególności pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dziećmi
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy z zakresu opieki i kurateli

Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • reprezentacji Klienta w postępowaniu sądowym
 • reprezentacji Klienta w negocjacjach oraz mediacjach
 • przygotowaniu umów majątkowych małżeńskich
 • przygotowaniu pozwów i wniosków do sądu jak i środków odwoławczych
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a w szczególności :

 • odwołań od wypowiedzenia umów o pracę
 • odpraw
 • odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy
 • kar porządkowych
 • świadectw pracy
 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • mobbingu
 • zaległych wynagrodzeń
 • decyzji ZUS i KRUS, w tym lekarzy orzeczników i komisji lekarskich

Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i KRUS
 • reprezentacji Klienta w postępowaniu przed organem rentowym
 • reprezentacji Klienta w postępowaniu sądowym
 • przygotowaniu pism procesowych i środków odwoławczych
 • negocjacjach z pracodawcą lub pracownikiem
PRAWO KARNE I WYKROCZEŃ (W TYM WYKONAWCZE)

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń oraz prawa karnego wykonawczego, a w szczególności :

 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym (policja, prokuratura) i w postępowaniu sądowym
 • reprezentowanie jako obrońca podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym i oskarżonego w postępowaniu sądowym
 • wnoszenie subsydiarnego aktu oskarżenia, prywatnego aktu oskarżenia
 • dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym (powództwo adhezyjne)
 • reprezentowanie jako pełnomocnik lub jako obrońca Klienta w sprawach o wykroczenia
 • przygotowaniu pism procesowych i reprezentacja jako obrońca skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym, w tym sporządzanie pism procesowych: wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wniosków o przerwę w karze
PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa administracyjnego, a w szczególności:

 • doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego
 • odwołanie od decyzji, zażaleń, wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji i wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego itp.

Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • sporządzaniu odwołań od decyzji, wniosków, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czy skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • reprezentowanie strony w postępowaniu administracyjnym przed organami państwowymi i samorządowymi
 • reprezentowanie strony przed sądem administracyjnym
PRAWO UBEZPIECZENIOWE - ODSZKODOWANIA

Kancelaria świadczy na rzecz poszkodowanych pomoc prawną w zakresie roszczeń odszkodowawczych związanych z:

 • szkodą powstałą w wypadkach komunikacyjnych
 • wypadkach przy pracy
 • błędach w sztuce lekarskiej

Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • prowadzeniu całego procesu likwidacji szkody przed ubezpieczycielem, począwszy od pomocy w gromadzeniu niezbędnych dokumentów, zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela lub innego podmiotu odpowiedzialnego
 • negocjacji wypłaty odszkodowania
 • reprezentowania pokrzywdzonego w postępowaniu sądowym
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Kancelaria oferuje usługi w zakresie windykacji należności, a w szczególności:

 • próbę polubownego rozwiązania sporu i uzyskanie zapłaty w drodze negocjacji
 • dochodzenia praw na drodze postępowania sądowego
 • wyegzekwowanie od zobowiązanego należności stwierdzonej wyrokiem w postępowaniu egzekucyjnym

Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • sporządzanie wniosków do dłużników oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie
 • sporządzanie pism procesowych oraz reprezentację Klienta przed sądami
 • reprezentowanie strony w postępowaniu egzekucyjnym przed Komornikiem sądowym

Cennik

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne jest indywidualnie ustalane dla każdego Klienta. W zależności od decyzji Klienta:

 • w przypadku jednorazowej pomocy prawnej, może mieć wysokość wynagrodzenia określanego przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości obowiązującego w danym czasie, a dotyczącego opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
 • w przypadku zawarcia umowy zlecenia, ustalającej warunki i zakres współpracy wynagrodzenie może być rozliczane według stawki godzinowej lub opłaty ryczałtowej miesięcznej