Zakres usług

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności:

 • sprawy z zakresu zobowiązań
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego

Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie pism procesowych tj. pozwy, wnioski zażalenia, apelacje kasacje i inne
 • reprezentacji Klienta w postępowaniu sądowym
 • reprezentacji Klienta w negocjacjach oraz mediacjach
 • przygotowaniu pozwów i wniosków do sądu jak i środków odwoławczych

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności dotyczące:

 • pomocy przy sporządzaniu projektów testamentu
 • umów dotyczących spadków
 • przyjęcia i odrzucenia spadku
 • stwierdzenia nabycia spadku z ustawy lub testamentu
 • odpowiedzialności za długi spadkowe
 • działu spadku
 • zachowek
 • uznania za niegodnego i wydziedziczenia
 • zabezpieczenie spadku i spisu z inwentarza

Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • reprezentacji Klienta w postępowaniu sądowym
 • przygotowaniu wniosków do sądu jak i środków odwoławczych
 • przygotowywanie projektów umów

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności:

 • rozwody (z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie)
 • separacje (z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie, na zgodny wniosek stron)
 • sprawy alimentacyjne, w szczególności sprawy o alimenty, sprawy o podwyższenie, obniżenie alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
 • zaspakajanie potrzeb rodziny
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
 • podział majątku dorobkowego małżonków
 • sprawy związane z majątkowymi umowami małżeńskimi (intercyzy)
 • sprawy ze stosunku między rodzicami a dziećmi, w szczególności pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dziećmi
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy z zakresu opieki i kurateli

Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • reprezentacji Klienta w postępowaniu sądowym
 • reprezentacji Klienta w negocjacjach oraz mediacjach
 • przygotowaniu umów majątkowych małżeńskich
 • przygotowaniu pozwów i wniosków do sądu jak i środków odwoławczych

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności dotyczące:

 • odwołań od wypowiedzenia umów o pracę
 • odpraw
 • odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy
 • kar porządkowych
 • świadectw pracy
 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • mobbingu
 • zaległych wynagrodzeń
 • decyzji ZUS i KRUS, w tym lekarzy orzeczników i komisji lekarskich

Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i KRUS
 • reprezentacji Klienta w postępowaniu przed organem rentowym
 • reprezentacji Klienta w postępowaniu sądowym
 • przygotowaniu pism procesowych
 • negocjacjach z pracodawcą lub pracownikiem

 Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń oraz prawa karnego wykonawczego, w szczególności obejmujące:

 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym (policja, prokuratura) i w postępowaniu sądowym
 • reprezentowanie jako obrońca podejrzanego w postepowaniu przygotowawczym i oskarżonego w postępowaniu sądowym
 • wnoszenie subsydiarnego aktu oskarżenia, prywatnego aktu oskarżenia
 • dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym (powództwo adhezyjne)
 • reprezentowanie jako pełnomocnik lub jako obrońca Klienta w sprawach o wykroczenia
 • przygotowaniu pism procesowych i reprezentacja jako obrońca skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym

 Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń oraz prawa karnego wykonawczego, w szczególności obejmujące:

 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym (policja, prokuratura) i w postępowaniu sądowym
 • reprezentowanie jako obrońca podejrzanego w postepowaniu przygotowawczym i oskarżonego w postępowaniu sądowym
 • wnoszenie subsydiarnego aktu oskarżenia, prywatnego aktu oskarżenia
 • dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym (powództwo adhezyjne)
 • reprezentowanie jako pełnomocnik lub jako obrońca Klienta w sprawach o wykroczenia
 • przygotowaniu pism procesowych i reprezentacja jako obrońca skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym

Kancelaria świadczy na rzecz poszkodowanych pomoc prawną w zakresie roszczeń odszkodowawczych związanych z:

 • szkodą powstałą w wypadkach komunikacyjnych
 • wypadkach przy pracy
 • błędach w sztuce lekarskiej

Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • prowadzeniu całego proces likwidacji szkody przed ubezpieczycielem, począwszy od pomocy w gromadzeniu niezbędnych dokumentów, zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela lub innego podmiotu odpowiedzialnego
 • negocjacji wypłaty odszkodowania
 • reprezentowaniu pokrzywdzonego w postępowaniu sądowym

Kancelaria oferuje usługi w zakresie windykacja należności, w szczególności obejmujące:

 • próbę polubownego rozwiązania sporu i uzyskanie zapłaty w drodze negocjacji
 • dochodzenia praw na drodze postępowania sądowego
 • wyegzekwowanie od zobowiązanego należności stwierdzonej wyrokiem w postępowaniu egzekucyjnym

Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • sporządzanie wniosków do ubezpieczyciela, w tym gromadzenie dokumentacji w tym zakresie
 • sporządzanie pism procesowych oraz reprezentacją Klienta przed sądami
 • reprezentowanie strony w postępowaniu egzekucyjnym przed Komornikiem sądowym

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem pomocy prawnej w szybkiej i taniej w formie, skorzystaj z usługi e-porada, znajdującej się na niniejszej stronie.

E-porada służy do udzielania na zlecenie Klienta porad prawnych oraz sporządzania pism procesowych, umów i opinii.

Zadaj zapytanie

Imię i Nazwisko albo nazwa klienta (w wypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą proszę podać nazwę, pod którą Klient działa, oraz jego imię i nazwisko; w wypadku spółki cywilnej proszę podać nazwę, pod którą spółka działa, oraz imiona i nazwiska wspólników)

Imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta (tylko jeżeli Klient nie wysyła zapytania osobiście)

Adres zameldowania na pobyt stały albo adres siedziby Klienta (obok adresu można też wpisać numer telefonu lub telefaksu)

Adres do korespondencji Klienta (tylko jeżeli różni się od adresu podanego powyżej; obok adresu można też wpisać numer telefonu lub telefaksu)

Adres poczty elektronicznej Klienta (na ten adres będzie przesyłana korespondencja do Klienta)

Klient prowadzi działalność gospodarczą

 Tak  Nie

NIP Klienta (dotyczy tylko Klienta prowadzącego działalność gospodarczą; jeżeli Klient ma siedzibę albo miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej, lecz poza Polską, proszę podać numer identyfikacyjny VAT EU)

Imię i nazwisko albo nazwa oraz adres drugiej strony transakcji albo procesu(tylko jeżeli jest taka druga strona; ta informacja potrzebna jest do ustalenia, czy istnieje konflikt interesów)

Opis Problemu (proszę pisać w sposób jasny, szczegółowy i wyczerpujący, nie pomijając nawet faktów, które wydają się nieistotne)

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne jest indywidualnie ustalane dla każdego Klienta. W zależności od decyzji Klienta:

 • w przypadku jednorazowej pomocy prawnej, może mieć wysokość wynagrodzenia określanego przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości obowiązującego w danym czasie, a dotyczącego opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
 • w przypadku zawarcia umowy zlecenia, ustalającej warunki i zakres współpracy wynagrodzenie może być rozliczane według stawki godzinowej lub opłaty ryczałtowej miesięcznej

PRAWO CYWILNE

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności:

 • sprawy z zakresu zobowiązań
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego

Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie pism procesowych tj.: pozwów i wniosków do sądu, środków odwoławczych w postaci: zażaleń i apelacji 
 • reprezentacji Klienta w postępowaniu sądowym
 • reprezentacji Klienta w negocjacjach oraz mediacjach
PRAWO SPADKOWE

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa spadkowego, a w szczególności:

 • pomocy przy sporządzaniu projektów testamentu
 • umów dotyczących spadków
 • przyjęcia i odrzucenia spadku
 • stwierdzenia nabycia spadku z ustawy lub testamentu
 • odpowiedzialności za długi spadkowe
 • działu spadku
 • zachowku
 • uznania za niegodnego i wydziedziczenia
 • zabezpieczenie spadku i spisu z inwentarza

Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • reprezentacji Klienta w postępowaniu sądowym
 • przygotowaniu wniosków do sądu jak i środków odwoławczych
 • przygotowywanie projektów umów
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności:

 • rozwody i separacje (z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie, na zgodny wniosek stron)
 • sprawy alimentacyjne, w szczególności sprawy: o alimenty, o podwyższenie lub obniżenie alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego oraz o zaspakajanie potrzeb rodziny
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
 • podział majątku dorobkowego małżonków
 • sprawy związane z majątkowymi umowami małżeńskimi (intercyzy)
 • sprawy ze stosunku między rodzicami a dziećmi, w szczególności pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dziećmi
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy z zakresu opieki i kurateli

Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • reprezentacji Klienta w postępowaniu sądowym
 • reprezentacji Klienta w negocjacjach oraz mediacjach
 • przygotowaniu umów majątkowych małżeńskich
 • przygotowaniu pozwów i wniosków do sądu jak i środków odwoławczych
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a w szczególności :

 • odwołań od wypowiedzenia umów o pracę
 • odpraw
 • odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy
 • kar porządkowych
 • świadectw pracy
 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • mobbingu
 • zaległych wynagrodzeń
 • decyzji ZUS i KRUS, w tym lekarzy orzeczników i komisji lekarskich

Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i KRUS
 • reprezentacji Klienta w postępowaniu przed organem rentowym
 • reprezentacji Klienta w postępowaniu sądowym
 • przygotowaniu pism procesowych i środków odwoławczych
 • negocjacjach z pracodawcą lub pracownikiem
PRAWO KARNE I WYKROCZEŃ (W TYM WYKONAWCZE)

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń oraz prawa karnego wykonawczego, a w szczególności :

 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym (policja, prokuratura) i w postępowaniu sądowym
 • reprezentowanie jako obrońca podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym i oskarżonego w postępowaniu sądowym
 • wnoszenie subsydiarnego aktu oskarżenia, prywatnego aktu oskarżenia
 • dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym (powództwo adhezyjne)
 • reprezentowanie jako pełnomocnik lub jako obrońca Klienta w sprawach o wykroczenia
 • przygotowaniu pism procesowych i reprezentacja jako obrońca skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym, w tym sporządzanie pism procesowych: wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wniosków o przerwę w karze
PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa administracyjnego, a w szczególności:

 • doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego
 • odwołanie od decyzji, zażaleń, wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji i wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego itp.

Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • sporządzaniu odwołań od decyzji, wniosków, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czy skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • reprezentowanie strony w postępowaniu administracyjnym przed organami państwowymi i samorządowymi
 • reprezentowanie strony przed sądem administracyjnym
PRAWO UBEZPIECZENIOWE - ODSZKODOWANIA

Kancelaria świadczy na rzecz poszkodowanych pomoc prawną w zakresie roszczeń odszkodowawczych związanych z:

 • szkodą powstałą w wypadkach komunikacyjnych
 • wypadkach przy pracy
 • błędach w sztuce lekarskiej

Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • prowadzeniu całego procesu likwidacji szkody przed ubezpieczycielem, począwszy od pomocy w gromadzeniu niezbędnych dokumentów, zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela lub innego podmiotu odpowiedzialnego
 • negocjacji wypłaty odszkodowania
 • reprezentowania pokrzywdzonego w postępowaniu sądowym
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Kancelaria oferuje usługi w zakresie windykacji należności, a w szczególności:

 • próbę polubownego rozwiązania sporu i uzyskanie zapłaty w drodze negocjacji
 • dochodzenia praw na drodze postępowania sądowego
 • wyegzekwowanie od zobowiązanego należności stwierdzonej wyrokiem w postępowaniu egzekucyjnym

Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • sporządzanie wniosków do dłużników oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie
 • sporządzanie pism procesowych oraz reprezentację Klienta przed sądami
 • reprezentowanie strony w postępowaniu egzekucyjnym przed Komornikiem sądowym

Cennik

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne jest indywidualnie ustalane dla każdego Klienta. W zależności od decyzji Klienta:

 • w przypadku jednorazowej pomocy prawnej, może mieć wysokość wynagrodzenia określanego przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości obowiązującego w danym czasie, a dotyczącego opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
 • w przypadku zawarcia umowy zlecenia, ustalającej warunki i zakres współpracy wynagrodzenie może być rozliczane według stawki godzinowej lub opłaty ryczałtowej miesięcznej